ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณธรรม รอบรู้ทางวิชาการ มีสติปัญญาความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณอันถูกต้อง สามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในทางปรัชญาและศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในศีลธรรม และคำสอนของศาสนาที่ตนนับถืออย่างถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของชาติ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีทรรศนะที่ถูกต้องต่อศาสนาต่างๆ เป็นการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในทางปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นแก่นสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพการงานใด และเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “อุ้มบุญ : ประเด็นทาง จริยศาสตร์ กฎหมายและการแพทย์” ให้นิสิตได้รับฟัง
การบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ และ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (LH3-302) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( แผ่นประชาสัมพันธ์ )


งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 1 : พ.ศ.2556–2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

ปกแผนกลยุทธ์ 5 ปี    แผนกลยุทธ์ 5 ป     กระบวนการแผนกลยุทธ์ 5 ปี

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    บรรยากาศประชุมเตรียมจัดงานปัจฉิมนิเทศ, หนังสือเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ, กำหนดการปัจฉิมนิเทศ
    อาจารย์ในภาควิชาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
  ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบกลาง(Admissions) 7 กรกฎาคม 2557
  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 27/06/2557
  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 26/06/2557
  ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2557
  ภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา   ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
  ภาพโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปี 2557 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด   
  ภาพโครงการสัมมนาวิชาการฯ เรื่อง “ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  ภาพกิจกรรมแนะนำภาควิชาฯ และกิจกรรม open house 14 พฤศจิกายน 2556   
  ภาพโครงการประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาและศาสนา เฉลิมฉลองครบ ๗๒ ปี มก. 17-18 ต.ค.56  
  ภาพโครงการสัมมนาวิชาการฯ เรื่อง“ปรัชญาเฟซบุ๊ก:อัตลักษณ์ ตัวตน กับสื่อเครือข่ายทางสังคม” 4 กันยายน 2556
  ชมภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจำปี 2556
  ชมภาพโครงการบรรยายเสริมฯ เรื่อง “คติความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงในทรรศนะของเทววิทยา” 28 ม.ค.56
  ชมภาพโครงการบรรยายพิเศษ "การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสร้างปรัชญา" 6 มีนาคม 2555  
  ชมภาพโครงการสัมมนา"สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554  
  ชมภาพงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาปรัชญาฯ  วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
  ชมภาพงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554
  ชมภาพงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาภาควิชาฯ ครบรอบ 37 ปี   
  นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้รับเหรียญทองซีเกมส์ 26th SEA GAMES Indonesia 2011    
  นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้รับเหรียญทองเทควันโด 15th ASEAN University Games 2010  
  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553
  รูปภาพวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.ตรี และ ป.โท ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วันที่ 1 มิถุนายน 2553
  ภาพโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553
  รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ปี 2549 ป.ตรี , ป.โท  ปี 2550  ป.ตรี ป.โท  ภาพซุ้ม  ปี 2551 ป.ตรี , ป.โท
  ชมภาพชุดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ปริญญาตรี-โท   ชุด ๑, ชุด ๒
  » การอบรมวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง"ศาสนากับการจัดการความขัดแย้งของสังคม 14-16 พ.ค.2552
  » ภาพนิสิตภาควิชาฯ เสนอบทความโครงการค่ายปรัชญาและศาสนา ครั้งที่ 4
  » ภาพนิสิตภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมและเสนอบทความ โครงการค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ครั้งที่ 3
  ประมวลภาพการสัมมนาปรัชญา เรื่อง แนวคิด post modernism  13 มกราคม 2552 โดย ศ.กีรติ บุญเจือ
  ภาพโครงการสัมมนา "สร้างความคิดนิสิตปรัชญาฯ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2551
 
  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552   ปฎิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
  ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตใหม่ในที่ปรึกษา ภาควิชาปรัชญา ปี ๒๕๕๐ , ปี ๒๕๕๑
  คู่มือระบบประกันคุณภาพ, การประเมินตนเอง ปี ๒๕๔๘ , ปี ๒๕๔๙, ปี ๒๕๕๐  ภาพชุดปี50, ภาพชุดปี51
    setup_printer620 ND
  เช็คชั่วโมงกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ ข่าวสารทรานสคริปต์กิจกรรม นิสิตลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  (ดูรายละเอียด)
โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
โครงการสัมมนา
.
สไลด์โชว์ โครงการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
 
 

 
Google
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion