รายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา  2549  ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียนบรรยาย หมู่เรียนปฎิบัติ หน่วยกิต อาจารย์
387101 The Art of Living with Others 2 3.0 ไพรินทร์
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา ระดับคะแนน แต้มคะแนน
1 43031871 นายณัฐพล หงสไกร C00 B+ 3.5
2 44045250 นายสุรชัย แต่ผู้เจริญ D08 C 2.0
3 44058352 นายอัษฎายุธ ไกรเกรียงศรี E01 I 0.0
4 45014966 น.ส.จิราภรณ์ เต็มแย้ม A13 B+ 3.5
5 45021227 น.ส.วรารัตน์ มิลาวรรณ์ B02 A 4.0
6 45022167 นายจิรพงษ์ จอมประเสริฐ B05 B+ 3.5
7 45030392 นายพลากร จุลธง C05 I 0.0
8 45030921 นายจักรายุทธ ฉิมพลี C31 I 0.0
9 45041696 นายธราธร บรรจง D01 B+ 3.5
10 45041944 นายสงกรานต์ แป้นเพ็ชร D01 Drop ติด W 0.0
11 46013850 นายชาญศักดิ์ เกษมสุขประการ A15 B 3.0
12 46013892 นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ A15 B+ 3.5
13 46014395 น.ส.ศจี เชาว์ดำริห์กุล A15 A 4.0
14 46020301 นายศุภกิจ กำแพงดี B02 A 4.0
15 46031399 น.ส.จุฑารัตน์ สัตย์แสง C01 A 4.0
16 46031787 น.ส.รมณ อุ่นพงษ์ C01 A 4.0
17 46031803 น.ส.ฤทัยรัตน์ กสิกรรม C02 A 4.0
18 46044889 น.ส.ภัทรวรรณ จุฬาเรืองอักษร D15 A 4.0
19 46044954 น.ส.อรวรรณ สิงห์จันทร์ D15 A 4.0
20 46045605 น.ส.ปนัดดา แสงแก้ว D15 B 3.0
21 46045613 น.ส.ประภาพรรณ พูลเกษม D15 I 0.0
22 46045621 น.ส.วงจันทร์ นุ่นคง D15 B+ 3.5
23 46060125 น.ส.นฤมล แก้วเขียว F34 A 4.0
24 46062410 น.ส.จิตาภรณ์ ภูสีมา F34 B+ 3.5
25 46062428 นายเฉลิมพล แซ่อึ้ง F34 A 4.0
26 46062501 น.ส.นวรัตน์ จันทรางศุ F34 A 4.0
27 46062535 น.ส.รักเกศ จันทร์เพ็ญ F34 A 4.0
28 46062634 น.ส.สีฟ้า ศรีสด F34 A 4.0
29 46062642 น.ส.สุนิสา ยุทธทองหลาง F34 A 4.0
30 46062659 น.ส.สุวิมล อุไกรษา F34 A 4.0
31 46070447 น.ส.ณัฐวรรณ เปล่งวิทยา G03 B+ 3.5
32 46070454 น.ส.นิศาชล อยู่เย็น G03 A 4.0
33 46071304 นายทัศพล ปิยะถาวรศิลป์ G01 A 4.0
34 46071429 น.ส.นิรัติศัย ชินราช G01 A 4.0
35 46071460 น.ส.ประภากร แก้วพรหม G01 A 4.0
36 46071874 น.ส.สิริพร จึงตั้งธรรม G01 A 4.0
37 46081154 น.ส.กัลยา จันทร์โอ H02 A 4.0
38 46081162 น.ส.กุลธิดา กรมเวช H02 A 4.0
39 46081170 น.ส.กุลวดี เสือใหญ่ H02 B+ 3.5
40 46081279 น.ส.นวัตพร อติกุล H02 A 4.0
41 46081303 นายปานเทพ ถาวรนุรักษ์ H02 A 4.0
42 46081311 น.ส.ปิยฉัตร ไตละนันทน์ H02 A 4.0
43 46081337 นายมนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย H02 A 4.0
44 46081394 น.ส.พิมพ์นารา โพธิ์ศรี H02 A 4.0
45 46101226 นายธวัชชัย ชัยเวทยกุล K02 A 4.0
46 46101333 นายพินันท์ จันทรกลกิจ K02 B+ 3.5
47 46102323 น.ส.วัชรีวิภา วรศุภลักษณ์ K04 B+ 3.5
48 46102331 นายวิชิตไชย วิกรัยพัฒน์ K04 A 4.0
49 46110169 น.ส.ธัญญธร ร่วมสุข L02 A 4.0
50 46111084 น.ส.ณัฐกานต์ กลิ่นขจร L02 A 4.0
51 46111225 น.ส.อรวรรณ อารีย์โชติ L02 A 4.0
52 46134011 น.ส.เอมอร ลีลาอมรรัตน์ N05 A 4.0
53 47010053 น.ส.ศาวิณี ตรัยเสาวภาคย์ A08 B 3.0
54 47010061 น.ส.อาภรณ์ ดวงภุมเมศ A08 C+ 2.5
55 47010889 น.ส.ฤทัยรัตน์ ตรึงจิตวิลาศ A08 C+ 2.5
56 47011051 น.ส.กมนิยา สินธุพาชี A13 I 0.0
57 47011093 น.ส.ชนนิกานต์ ประกอบศุขราษฎร์ A13 C 2.0
58 47011176 น.ส.นงคราญ โชติอิ่มอุดม A13 A 4.0
59 47011234 น.ส.พรพิมล บัวชาวเกาะ A13 B+ 3.5
60 47011267 น.ส.เยาวเรศ กิตติตระการ A13 C+ 2.5
61 47022256 นายเอกรัฐ เปรมประดิษฐ์ B05 B+ 3.5
62 47041330 นายณัฐพันธ์ เกรียงพันธุ์ D10 A 4.0
63 47041652 นายสานสาย ชำนิงาน D10 A 4.0
64 47043310 น.ส.วรางคณา นิลสุวรรณ D11 B+ 3.5
65 47043328 น.ส.วัชราภรณ์ จิตรีพิทย์ D11 A 4.0
66 47043401 น.ส.กุหลาบ เหล่าสาธิต D10 A 4.0
67 47043419 น.ส.ขนิษฐา วัฒนพันธ์พิทักษ์ D10 A 4.0
68 47043435 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยงค์สาโรจน์ D10 A 4.0
69 47043468 น.ส.ธนิษฐา ไหลหาโคตร D10 A 4.0
70 47043476 นายธีรภัทร์ สุวรรณ D10 B+ 3.5
71 47043492 นายนภสินธุ์ เอี้ยวซิโป D10 A 4.0
72 47043591 น.ส.วริสรา เพชรศรี D10 A 4.0
73 47043625 น.ส.ศุภิศา ครุวรรณพัฒน์ D10 A 4.0
74 47054978 น.ส.ประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ E06 A 4.0
75 47070271 น.ส.สายหยุด มีฤกษ์ G02 B+ 3.5
76 47070727 น.ส.สุนันทรา สิงหนาท G03 B+ 3.5
77 47070958 น.ส.นลัท วุฒิจริยากุล G21 B+ 3.5
78 47071527 น.ส.ธิดา พงศ์สุธรรม G01 B+ 3.5
79 47071642 นายนิธิ โศภิษฐ์พงศธร G01 B+ 3.5
80 47071725 น.ส.พจรินทร์ ตื้อจันทร์ตา G01 A 4.0
81 47071774 น.ส.พัจนี ภมรสาร G01 A 4.0
82 47071782 นายพิรัชพล รัตนภพ G01 B+ 3.5
83 47072020 นายศิตวิทย์ พูลชัย G01 B+ 3.5
84 47072061 น.ส.สวิตตา อภิรักษ์พานิชกุล G01 A 4.0
85 47072145 นายสุรพงษ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ G01 B+ 3.5
86 47073457 น.ส.นารีรัตน์ ธีระสัตถิ G03 B+ 3.5
87 47073754 น.ส.ศรัญญา คงปรีชา G03 A 4.0
88 47080833 น.ส.ปวีณา นารีเลิศ H02 A 4.0
89 47081880 น.ส.อุษณีย์ ซาพวง H07 A 4.0
90 47082078 น.ส.พิรฎา ทองประเสริฐ H04 B+ 3.5
91 47082193 นายอาทิตย์ อินธาระ H04 B+ 3.5
92 47100557 น.ส.ตันติมา พุดจีน K04 B+ 3.5
93 47101316 น.ส.ปวีณา ตังประเสริฐ K02 A 4.0
94 47101365 น.ส.พัชราภรณ์ เลิศตระการสกุล K02 A 4.0
95 47101472 นายสารัท ฤกษ์ดาวชัย K02 B 3.0
96 47102165 นายธานินทร์ สินสาธิตชัย K04 B 3.0
97 47103056 น.ส.อนุสรา จุลลางกูร K02 Drop ติด W 0.0
98 47110051 น.ส.ศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร L02 B+ 3.5
99 47110085 นายอายุวัฒน์ ค้าผล L02 C 2.0
100 47110598 นายฐากูร อัศวพิศิษฐ์ L73 C 2.0
101 47110754 น.ส.อุษา โชติแช่มช้อย L73 C 2.0
102 47111042 น.ส.ฐิติวรรณ อะดุงเดชจรูญ L02 B+ 3.5
103 47111083 นายพาคุณ คงประพันธ์ L02 C+ 2.5
104 47111091 นายภัทร เลาคำ L02 C 2.0
105 47111117 นายศรีรัตน์ ดงบัง L02 C+ 2.5
106 47111133 นายโสภัณ ศรีทองนาก L02 C+ 2.5
107 47131263 น.ส.จุฑามาศ พรหมมา N02 A 4.0
108 47131420 น.ส.ภาวิณี มาตรเจริญ N02 A 4.0
109 48010102 น.ส.ดวงตา โปร่งจิตร A12 B+ 3.5
110 48010128 น.ส.เสาวภา พิลาดา A12 C 2.0
111 48010516 น.ส.พรพรรณ สาทิพจันทร์ A12 D+ 1.5
112 48010706 น.ส.อรวรรณ เฉวียงหงส์ A12 C+ 2.5
113 48011050 น.ส.พีราพร โอปณะโสภิต A08 I 0.0
114 48011563 นายสมพร มากนวล A13 I 0.0
115 48011746 นายกิตติ์กำธร สงวนคัมธรณ์ A15 B 3.0
116 48011779 นายคณิณ รุ่งวัฒนา A15 B+ 3.5
117 48011787 น.ส.แค็ทธรียา ระดาเสริฐ A15 A 4.0
118 48011878 นายชยดล เฉลิมเตียรณกุล A15 B+ 3.5
119 48011886 น.ส.ชโรธร โพธิ์วงศ์ A15 B+ 3.5
120 48011985 น.ส.ดวงนภา พูลพัก A15 I 0.0
121 48012009 นายทรรศนะ อนันต์อำไพศาล A15 B 3.0
122 48012256 นายภานุวัฒน์ สายประเสริฐ A15 B+ 3.5
123 48012298 น.ส.รังษิญา ประธาน A15 B+ 3.5
124 48012314 นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต A15 B 3.0
125 48012322 น.ส.ลดารัตน์ รัตน์สันเทียะ A15 B+ 3.5
126 48012389 นายวรรณวุฒิ แหลมเจริญพงศ์ A15 B+ 3.5
127 48012512 นายสัญญา บึงไกร A15 B+ 3.5
128 48012561 นายสุนัย ตั้งศรีวงศ์ A15 C+ 2.5
129 48012579 น.ส.สุนิดา พัฒกลับ A15 C+ 2.5
130 48012629 น.ส.หนึ่งฤทัย อุดมลาภไพศาล A15 B+ 3.5
131 48012645 นายอนุวัฒน์ บุญสมปอง A15 C+ 2.5
132 48012694 นายอิศรา สาธิตธวัช A15 B 3.0
133 48012702 นายเอกพันธ์ ศรสุ่ย A15 I 0.0
134 48020135 น.ส.นฏกร เอี่ยมสอาด B04 F 0.0
135 48020234 น.ส.อังคณา ศักดิ์นาวีพร B04 B+ 3.5
136 48020358 น.ส.กัญญพัชร ต้านต่อยุทธ B01 A 4.0
137 48021000 น.ส.ชนนิกานต์ จันทร์คง B04 I 0.0
138 48021075 น.ส.นิลุบล เล่าอั้น B04 B+ 3.5
139 48021109 น.ส.ประภาสิริ ส่งระยับปานนท์ B04 C+ 2.5
140 48021273 น.ส.หนึ่งฤทัย พยุง B04 C+ 2.5
141 48021323 น.ส.อุบลวรรณ โรจน์สุกิจ B04 B+ 3.5
142 48021828 นายกิตติคุณ สุภาษิต B05 I 0.0
143 48021885 น.ส.ชนิกานต์ ราชวานิช B05 I 0.0
144 48022057 นายพีระยุทธ รัตนพันธ์ B05 C 2.0
145 48022073 น.ส.รพีพรรณ เจียวก๊ก B05 B 3.0
146 48022115 นายวุฒิวงศ์ สุขมงคล B05 I 0.0
147 48030506 นายพรมนัส โรจนสิทธิกุล C01 B+ 3.5
148 48031157 น.ส.กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ C01 B+ 3.5
149 48042360 นายวิทวัส เขียวบาง D11 B+ 3.5
150 48043558 นายกาวินทร์ จุฬะวนะพันธุ์ D08 A 4.0
151 48043566 น.ส.จนิษฐา กัลยารัตนกุล D08 B+ 3.5
152 48043582 นายธนฉัตร ชิตโสภณดิลก D08 A 4.0
153 48043616 นายบรรจบ กิติกาศ D08 A 4.0
154 48043707 น.ส.ฤดีรัตน์ แทนออมทอง D08 A 4.0
155 48043731 น.ส.ศรีสุดา สุภาผล D08 B 3.0
156 48043822 น.ส.กรรณิการ์ แสงอรุณ D16 A 4.0
157 48043855 น.ส.ชลลดา ปูเต๊ะ D16 A 4.0
158 48043871 นายเดชน์ดนัย ทรงเหรียญชัย D16 A 4.0
159 48043897 นายธงชัย อัมพรพะงา D16 A 4.0
160 48043996 น.ส.รัตติกาล อ่องเอิบ D16 B+ 3.5
161 48044002 น.ส.วรรณพร นิตยะ D16 B+ 3.5
162 48044119 นายนราศักดิ์ วุฒิเจริญโกศล D15 A 4.0
163 48044309 น.ส.กานต์ชนก แก้วจุนันท์ D08 B+ 3.5
164 48044325 น.ส.ขนิษฐา อาระลา D04 B+ 3.5
165 48044333 น.ส.จันทิมา ผึ้งผัน D04 A 4.0
166 48044366 น.ส.ฉัตรสรวง สัมพันธ์ศิริกุล D04 B+ 3.5
167 48044473 น.ส.นิตยา สิทธิโชคธรรม D04 B+ 3.5
168 48044648 น.ส.สุวิตา ศักดิ์ชัยนันท์ D04 A 4.0
169 48044689 น.ส.อรุณโรจน์ วิเศษสังข์ D04 B+ 3.5
170 48051171 นายกษิดิ์เดช เอี่ยมสกุล E06 B 3.0
171 48051197 นายขจรพัฒน์ วิชกูล E06 A 4.0
172 48051270 นายณรงค์ชัย อุดมลาภประสิทธิ์ E06 A 4.0
173 48051312 นายทศพล สุขสมัย E06 C+ 2.5
174 48051338 นายเทพนรินทร์ ราชามุสิกะ E06 B+ 3.5
175 48051395 นายปรัชญา กองแก้ว E06 B 3.0
176 48051437 นายพรชัย จันทนิตย์ E06 B 3.0
177 48051452 นายพัฒน์พล โรหิตเสถียร E06 B 3.0
178 48051510 นายภควัน แก้วด้วง E06 B+ 3.5
179 48052245 นายจิรเดช ร่มเย็น E14 B 3.0
180 48052252 นายจีรายุส ตันติวิวัฒน์ E14 B+ 3.5
181 48052260 นายเฉลิมชนม์ เจริญวุฒิชัย E14 B+ 3.5
182 48052278 น.ส.ชลธิชา ฤกษ์มงคลวิทย์ E14 B+ 3.5
183 48052286 นายชัยวัฒน์ วีรทรัพย์การดี E14 B 3.0
184 48052294 นายเชาวชานนท์ ครองยุติ E14 A 4.0
185 48052336 น.ส.ธีรัจฉรา คำเจริญ E14 B 3.0
186 48052344 น.ส.นนทิยา อินทรลักษณ์ E14 I 0.0
187 48052377 น.ส.ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล E14 B+ 3.5
188 48052385 น.ส.ประณิตา ถีระปราโมทย์ E14 B+ 3.5
189 48052401 นายพิษณุ พิทักษ์ E14 B 3.0
190 48052419 นายภานุวัฒน์ ทิพย์แสง E14 B 3.0
191 48052427 น.ส.มุจลินท์ มะโนแจ่ม E14 C+ 2.5
192 48052435 นายรุ่งโรจน์ ธรรมสิทธิ์ชัย E14 A 4.0
193 48052450 น.ส.วิชุดา กันทัศ E14 B+ 3.5
194 48052468 นายวีร์ มาสภัสร์ E14 C+ 2.5
195 48052484 นายศุภกิจ แก่นเมือง E14 B+ 3.5
196 48052518 นายสุขุม สุวัฒนวงศ์ E14 B 3.0
197 48052526 น.ส.สุนันท์ มุทิตาพงศ์พันธุ์ E14 B+ 3.5
198 48052534 น.ส.สุภาพร มะปาโท E14 B+ 3.5
199 48052542 น.ส.อรวรรณ ควกุล E14 A 4.0
200 48052641 น.ส.กรรณิกา หาญสวัสดิ์ E08 B+ 3.5
201 48053268 น.ส.ชนม์ชนก ชิตประเสริฐ E08 B+ 3.5
202 48053573 น.ส.ณัฐกานต์ ศรีรัตนธรรม E08 A 4.0
203 48054175 น.ส.ธัญลักษณ์ เฮงวัชรไพบูลย์ E08 A 4.0
204 48054217 นายธิติ นิลทองคำ E13 A 4.0
205 48054407 น.ส.นฤมล เดชอุดมพฤฒิ E08 A 4.0
206 48054415 น.ส.นลพรรณ นุชสุวรรณ E16 B+ 3.5
207 48055362 นายภัทร กาญจนปัญญาคม E08 B 3.0
208 48055388 นายภาคภูมิ สมรูป E03 B 3.0
209 48055594 นายรชดี ชื่นภักดี E08 B+ 3.5
210 48056766 นายสุรนาท ลักขณาวงศ์ E06 B 3.0
211 48060107 นายวรายุทธ แวงแก้ว F11 B 3.0
212 48060271 นายชลกิติ์ จันทร์ผ่องศรี F11 C+ 2.5
213 48060388 นายปองพล โมฬี F11 Drop ติด W 0.0
214 48060420 นายวันจักร์ สุวรรณชาติ F11 C+ 2.5
215 48062137 นายเศรษฐนันท์ จันทร์เที่ยง F11 C+ 2.5
216 48062160 นายสราวุธ แสงสัจจา F11 B 3.0
217 48062327 นายชานนท์ ทองรักชาติ F11 C+ 2.5
218 48062426 นายสรณรงค์ ไกรสรรณ์ F11 I 0.0
219 48062434 นายสราวุธ พรหมมาศ F11 B 3.0
220 48062442 นายสายธวา อาบรัมย์ F11 A 4.0
221 48062475 น.ส.อริศ วรเลข F11 B+ 3.5
222 48070023 น.ส.ธนรรณพร สีหพันธุ์ G01 B+ 3.5
223 48070130 น.ส.เครือมาศ เห็นแก้ว G02 B+ 3.5
224 48070163 น.ส.จินตนา นนทะสัน G02 B 3.0
225 48070254 น.ส.ภารดี ยิ่งมีทรัพย์ G02 A 4.0
226 48070262 น.ส.วรรณพร ท้าวนู G02 B+ 3.5
227 48070643 นายพัชรพงศ์ แก้วไพฑูรย์ G01 B+ 3.5
228 48070668 นายสดายุทธ นิตยารัมภ์พงศ์ G01 B+ 3.5
229 48071302 นายชุติวัต ธนามี G01 A 4.0
230 48071500 น.ส.ปิตินุช คชรัตน์ G01 B+ 3.5
231 48071633 น.ส.ลลิตา หมื่นจบ G01 A 4.0
232 48071963 น.ส.ชุติดา ชูแสง G01 A 4.0
233 48072086 น.ส.เพ็ญอาภรณ์ จิตต์อนงค์ G01 B+ 3.5
234 48072151 น.ส.สองขวัญ สุนทรวิภาต G01 B+ 3.5
235 48072441 นายธนกฤต โรจชนะสมบัติ G02 B 3.0
236 48072557 น.ส.นันทพร ธีระเสถียร G02 A 4.0
237 48080055 น.ส.รัตน์เกล้า แก้วเรือง H04 A 4.0
238 48081871 น.ส.กนกพร อยู่ศรีเจริญ H04 B+ 3.5
239 48081889 นายกิตติภพ จิรภาธงชัย H04 B 3.0
240 48081913 น.ส.จุฑารัตน์ บางขุนเทียน H04 I 0.0
241 48081921 นายชัยสิทธิ์ ภักดีประเสริฐ H04 B 3.0
242 48081939 นายชาญวิทย์ จรัสวชิรกุล H04 B+ 3.5
243 48081988 นายปฏินันท์ ยิ่งศิวะพัฒน์ H04 B 3.0
244 48082036 น.ส.ภัคกมล สุจิตวรงค์ H04 B+ 3.5
245 48082044 นายภานุพงษ์ น้ำฝน H04 B+ 3.5
246 48082051 น.ส.มัทนา สังข์วิเศษ H04 B+ 3.5
247 48082069 นายลัทธวุฒิ ใจแสน H04 B 3.0
248 48082093 นายศุภวิชญ์ พรรณสิงห์โต H04 B+ 3.5
249 48082127 น.ส.สุดารัตน์ ศรีวัฒนทรัพย์ H04 A 4.0
250 48082135 น.ส.สุภัทรา ธรรมโม H04 B+ 3.5
251 48082143 น.ส.อัจฉราพรรณ โรจนภักดี H04 B+ 3.5
252 48082150 น.ส.อาภรณ์ สิทธิกรวนิช H04 B+ 3.5
253 48101331 น.ส.จิรภรณ์ มิตรประสงค์ K06 B 3.0
254 48102164 น.ส.ธนิฏฐา จุ้ยรอด K04 B+ 3.5
255 48110514 น.ส.วรัญญา พงษ์สิทธิถาวร L51 C+ 2.5
256 48110522 น.ส.ศิติภา ไกรเลิศ L51 C+ 2.5
257 48110621 นายพุฒิเมธ บัวลอย L51 I 0.0
258 48111637 น.ส.ณัฏฐ์ณิชา แก้วขาว L36 B+ 3.5
259 48113112 น.ส.ธันยพร พันธ์บูรณะ L51 B+ 3.5
260 48113146 น.ส.พีรภัทร์ ศรีตุลา L51 A 4.0
261 48113161 น.ส.สุรีมาศ ใจเสมอ L51 B+ 3.5
262 48113179 น.ส.กัญญพัฒน์ พิริยฉัตรสิริ L51 B 3.0
263 48113252 น.ส.พิมพิดา จันทร์เรือง L51 B 3.0
264 48113286 น.ส.รัตนา สาหลาด L51 B 3.0
265 48113310 นายศุภชัย ธูปสุวรรณ L51 B 3.0
266 48130173 นายลลิตภัทร์ โภคินวงศ์ N03 I 0.0
267 48130470 น.ส.ขวัญใจ สกุลบุษราคัม N01 B+ 3.5
268 48130546 น.ส.ชนิดาภา ศรีทองดี N01 A 4.0
269 48130603 น.ส.ณัฏฐวัลย์ จงชัยกิจ N01 A 4.0
270 48130652 น.ส.ณัฐิญา พลวารินทร์ N01 B+ 3.5
271 48130660 น.ส.ดวงกมล ไทรรารอด N01 A 4.0
272 48130991 น.ส.วราภรณ์ พุ่มพวง N01 B 3.0
273 48132773 นายอมรธิษณ์ ทองทิพย์สกุล N04 A 4.0
274 48133565 น.ส.ธนัชพร บุบผาวาสน์ N05 A 4.0
275 48133821 น.ส.พิมพิดา ภัทรกำพล N05 A 4.0
276 48133979 น.ส.วลัยพรรณ เผื่อนพันธ์นิด N05 A 4.0
277 48134142 น.ส.นลัททิชา ฟางสะอาด N05 A 4.0
278 48134274 น.ส.สุภิญญา รุ่งเรืองศิริโชค N05 A 4.0
279 48134340 น.ส.อรธีรา ไชยสุวรรณ N05 A 4.0
280 48134399 น.ส.อรวรรณ ศรีสมโภชน์ N05 A 4.0
281 49041015 นายณัฐกิตติ์ จิวาสุวรรณ D02 I 0.0
282 49041064 นายวรวัชร วัฒนฐานะ D02 A 4.0
283 49041072 นายวรสฤษดิ์ แสงสุย D02 B+ 3.5
284 49041080 นายอนุชิต ภานุมาสวิวัฒน์ D02 A 4.0
285 49041098 นายเอกชัย ปัญญาธรากร D02 A 4.0
286 49041262 นายธัชชัย พันธัย D02 I 0.0
287 49041593 น.ส.กนกวรรณ รุ่งสันเทียะ D02 B+ 3.5
288 49041601 นายกฤษณะ ป้องนานาค D02 A 4.0
289 49041619 น.ส.จารุวัลย์ โยธินธรรมธร D02 A 4.0
290 49041627 น.ส.จินตนา บริรักษ์วาณิชย์ D02 A 4.0
291 49041635 น.ส.ชลันธร ผลรุ่ง D02 B+ 3.5
292 49041650 น.ส.ทัศนียา ภูผาสุข D02 B+ 3.5
293 49041668 น.ส.ธิดารัตน์ แสงเล็ก D02 A 4.0
294 49041676 นายธีรวัฒน์ มาลัย D02 B+ 3.5
295 49041684 นายธีระวัฒน์ อัจฉฤกษ์ D02 A 4.0
296 49041692 นายนลฐพรรธ เล่าเต๊ก D02 B+ 3.5
297 49041700 น.ส.นิศาชล ส่งสุข D02 B+ 3.5
298 49041718 น.ส.ปณิดา มณีกอบกุลวงศ์ D02 A 4.0
299 49041726 น.ส.ปาริฉัตร พักตรานวลหง D02 B+ 3.5
300 49041734 น.ส.ปุญญนุช หมดห่วง D02 B+ 3.5
301 49041742 นายพญา สื่อยรรยงศิริ D02 A 4.0
302 49041759 น.ส.พรนภา พิพัฒนพร D02 B+ 3.5
303 49041767 น.ส.พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ D02 A 4.0
304 49041775 น.ส.พิมพ์ชนก วงษ์มณี D02 B+ 3.5
305 49041783 นายพีระพล ทับทอง D02 B+ 3.5
306 49041791 น.ส.ภัทรพร สุพลธวณิชย์ D02 A 4.0
307 49041817 น.ส.ลัดดาวัลย์ มากเหมือน D02 A 4.0
308 49041825 นายวรพงษ์ รักพันธ์พงษ์ D02 B+ 3.5
309 49041833 น.ส.วริศรา บังเมฆ D02 B 3.0
310 49041841 น.ส.วริสสาร์ บัวงาม D02 A 4.0
311 49041858 น.ส.วาสนา นาคนคร D02 A 4.0
312 49041866 นายวิญญู สุขเกษม D02 B+ 3.5
313 49041874 น.ส.วิลาวัลย์ อมตพิทักษ์สกุล D02 A 4.0
314 49041882 น.ส.วิลาสินี ปานนิล D02 A 4.0
315 49041890 น.ส.ศนิพร จั่นจตุรพันธ์ D02 A 4.0
316 49041908 น.ส.ศศิรัสมิ์ ชาติธนารัตน์ D02 B+ 3.5
317 49041916 น.ส.ศิริกุล ทาระกา D02 A 4.0
318 49041924 นายศิวรักษ์ โชติวรรณ D02 A 4.0
319 49041932 น.ส.ศิวาพร ชูเรือง D02 A 4.0
320 49041940 นายสถาปัตย์ ชาบุญมี D02 A 4.0
321 49041957 นายสิทธิศักดิ์ สรเทพ D02 A 4.0
322 49041973 น.ส.สุวลักษมิ์ ไชยทอง D02 A 4.0
323 49041981 น.ส.แสงบุหลัน บุญสุข D02 F 0.0
324 49041999 น.ส.หทัยภัทร บุณยรัตพันธุ์ D02 A 4.0
325 49042013 น.ส.อลิษา คงสมบูรณ์สิน D02 B+ 3.5
326 49042021 น.ส.อัจจิมา ศรีบุญเรือง D02 B+ 3.5
 
eXTReMe Tracker