รายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา  2550  ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียนบรรยาย หมู่เรียนปฎิบัติ หน่วยกิต อาจารย์
388512 Eastern Philosophy 1 0 3.0 รศ.ผจญ
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา ระดับคะแนน แต้มคะแนน
1 49711013 นางสาวนนท์จรัส วงศ์วิชัยวัฒน์ XL06 A 4.0
2 50710227 นางสาวกาญจนา โชควิเชียร XL02 A 4.0
3 50710235 นายไกรยศ นาคชัยยะ XL02 A 4.0
4 50710243 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล XL02 A 4.0
5 50710250 นายจิรวัฒน์ เพชรชำนาญ XL02 A 4.0
6 50710276 นางสาวฐิติพร อนันตภากรณ์ XL02 A 4.0
7 50710292 พระมหานคร จันทราช XL02 A 4.0
8 50710326 นายพิฆเณศ นิภารัตน์ XL02 A 4.0
9 50710334 นางสาวเพ็ญพิศ คชสิทธิไพศาล XL02 A 4.0
10 50710359 พระมหาวิสุทธิ์ สารีเพ็ง XL02 A 4.0
11 50710367 นางสาวสถาพร นิ่มหนู XL02 A 4.0
12 50710375 พระสมาน นาเมืองรักษ์ XL02 A 4.0
13 50710383 นางสาวสุทธิดา ทรัพย์พันธ์ XL02 B+ 3.5
14 50710391 นางสาวอาลียา โยธาสมุทร XL02 A 4.0
15 50711027 นางสาวกมลทิพย์ กาลพันธ์ XL06 A 4.0
16 50711068 นางสาวอาทิตยา นาวารักษ์ XL06 A 4.0
 
eXTReMe Tracker