ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ  คำชูสังข์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ  อินทองปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมนทร์  ชินวงศ์
  อาจารย์ ชัชวาลย์  ชิงชัย อาจารย์ ดร. สิงห์คำ  นันต๊ะภูมิ
  อาจารย์ ไพรินทร์   กะทิพรมราช อาจารย์ ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว
  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ทะราศรี อาจารย์ ดร.ธเนศ  ปานหัวไผ่
  อาจารย์ ดร.  

รายนามคณาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, M.A.(Philosophy), Panjab University,
Ph.D.(Philosophy), Banaras Hindu University
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01387121 (1) / 01387121 (120) / 01387333 / 01388251
/ 01388513 / 01388519
ที่อยู่
โทร.
0-25796525-6  ต่อ 112  ภายใน : 1439 ต่อ : 505

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ผจญ  คำชูสังข์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
พ.ม., ศน.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
M.A [Philosophy] , Banaras Hindu University
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01387211 / 01388111(1-2)  / 01387441
ที่อยู่
7/5 คลองราษฎร์ประเสริฐ หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
 
จ.นนทบุรี 11140  โทร :0-25796525-6 ต่อ 106 ภายใน : 1439 ต่อ : 510

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ประเวศ  อินทองปาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
พธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.(Philosophy), University of Madras,
Ph.D.(Philosophy), Univisity of Pune India
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01387101 / 01388111 / 01388222 / 01388211
ที่อยู่
19/49 หมู่บ้านแกรนด์โฮม ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน
 
แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10900

ชื่อ-นามสกุล
โกเมนทร์  ชินวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) เกียรตินิยม,
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01387121  /01388321  /01387111 01388323 (การฝึกสมาธิ) ,
ที่อยู่
โทร.
0-2579-6525-6  ภายใน : 1439   ต่อ : 113

ชื่อ-นามสกุล
ชัชวาลย์  ชิงชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
ศน.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01388121 / 01388411 / 01387102 หมู่ 2 / 01387442
ที่อยู่
-
โทร.
0-25795566 ภายใน : 1439 ต่อ : 506 หรือ 114

ชื่อ-นามสกุล
ดร. สิงห์คำ  นันต๊ะภูมิ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
ศน.บ. (อังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒,  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
MA. (Philosophy), Ph.D.(Philosophy) Kurukshetra
University India
อีเมล์ / โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
01387221 / 01388111 (1-2) / 01388322
ที่อยู่
-
โทร.

ชื่อ-นามสกุล
ไพรินทร์   กะทิพรมราช
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
387101(2) / 387102(2) / 387211(1) / 387323(1) / 387444(1)
ที่อยู่
-
โทร.

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว 
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
ศน.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Ph.D. (Philosophy), Banaras Hindu University
อีเมล์ /โฮมเพจ
http://pirun.ku.ac.th/~fhumtrsk   
e-mail: kenjirojung@yahoo.com
อาจารย์ประจำวิชา
0138822 หมู่ 2, 01387103 หมู่ 2, 01387445 หมู่ 1
ที่อยู่
-
โทร.
0-25796525-6  ต่อ 105   ภายใน : 1439 ต่อ 1508

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธวัชชัย ทะราศรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
ที่อยู่
-
โทร.
0-25796525-6  ต่อ 109   ภายใน : 1439 ต่อ 1508

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่  
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พธ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Ph.D. (Arts), J adavpur University
อีเมล์ /โฮมเพจ
fhumtnp@ku.ac.th
อาจารย์ประจำวิชา
01387103 หมู่ 1, 01387324, 01387493
ที่อยู่
-
โทร.
0-25796525-6  ต่อ 110   ภายใน : 1439 ต่อ 1508

ชื่อ-นามสกุล
ดร.  
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
อีเมล์ /โฮมเพจ
อาจารย์ประจำวิชา
ที่อยู่
-
โทร.

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion